Indicatoren Oncologie

Borstkanker (oncologie): indicatoren over overleving na 5 jaar, diagnose, behandeling en preventie. De resultaten van deze indicatoren kunnen via de link onderaan deze pagina worden geraadpleegd.

1 op 9 vrouwen krijgt borstkanker. Dan is een snelle opvang, een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding van het grootste belang. Wanneer de diagnose van borstkanker wordt vastgesteld kunt u met uw familie terecht bij in de borstkliniek.  De borstkliniek van het Sint-Andriesziekenhuis maakt deel uit van het Netwerk Oncologie Midden West-Vlaanderen (NOW). Meer info vindt u op: www.borst-centrum.be .  Deze samenwerking streeft naar een continue verbetering van de aangeboden zorg.   Een groot team van specialisten (artsen met diverse specialisaties, borstverpleegkundigen, psychologen en medewerkers van de sociale dienst) overleggen telkens over de best mogelijke behandeling per patiënt.

De borstkliniek draagt kwaliteit hoog in het vaandel en werkt mee aan het VIP2 project.  Door het registreren van 13 verschillende gegevens (overlevingskans, uitgevoerde onderzoeken...) brengen we de kwaliteit van de zorgverlening in onze borstkliniek in kaart. De Vlaamse ziekenhuizen hebben onderling afgesproken deze set van gegevens te gebruiken. De verschillende resultaten geven inzicht in de mate waarin de door ons geleverde zorg voldoet aan de internationale richtlijnen en vergelijken ons resultaat met deze van de andere Vlaamse ziekenhuizen.

VIP2 borstindicatoren: resultaten en toelichting

Onderstaand worden, aan de hand van resultaten en een toelichting, de verschillende indicatoren besproken. Het Kankerregister speelt hierin een cruciale rol. Ze verzamelt en verwerkt alle gegevens rond borstkanker. Ze baseert zich als onafhankelijke instelling op objectieve resultaten over het aantal patiënten dat de ziekte overwint en dit van elk ziekenhuis. Wel is belangrijk te weten dat de cijfers in zekere mate relatief zijn. Gelet dat het om een beperkt aantal casussen kan gaan, moet de statistische interpretatie met de nodige omzichtigheid gebeuren.

De resultaten worden uitgedrukt in enerzijds tabellen en anderzijds funnel plots, een soort grafiek die de resultaten van het eigen ziekenhuis vergelijkt met de andere ziekenhuizen. Het resultaat van een indicator (Y-as of verticale as) wordt altijd uitgezet tegen het aantal onderzochte personen (X-as of horizontale as). Elk bolletje stelt het aantal patiënten voor dat het ziekenhuis in behandeling heeft in die periode. De funnel plot toont het gemiddelde en geeft met de blauwe lijnen aan wat statistisch te verwachten waarden zijn (waarden die niet als afwijkend kunnen worden beschouwd). 

Typisch voor de funnel plot is de trechtervorm: hoe kleiner het aantal patiënten, hoe groter de kans dat toeval een rol speelt in het resultaat, en hoe meer de resultaten uiteen liggen. Omgekeerd: hoe groter het aantal patiënten, hoe kleiner de kans dat het resultaat beïnvloed wordt door toeval. Vandaar dat bij ziekenhuizen met een kleiner aantal patiënten meer variatie mogelijk (en normaal) is.

Grafiek 1

Op alle indicatoren zijn de resultaten van de borstkliniek van het Sint-Andries ziekenhuis zeer goed. Dit zowel voor de verkregen resultaten in 2014 als in 2015.