Wat meebrengen

Administratieve gegevens

 • identiteitskaart
 • klever van de mutualiteit
 • eventuele persoonlijke verzekeringsgegevens
 • uw telefoonnummer, eventueel dat van familie of buren

Persoonlijke gegevens

 • bloedgroepkaart
 • overzicht van de door u genomen medicatie
 • eventueel verwijsbrief of geneeskundige documenten van uw huisarts

Persoonlijk

 • eventueel pyjama of nachtjapon
 • pantoffels
 • kamerjas
 • lectuur
 • schrijfgerief
 • plastiek zak voor gebruikt linnen
 • géén waardevolle voorwerpen aandoen of meebrengen
 • géén geld meebrengen