Patiëntenrechten en privacy

Rechten van de patiënt

Recht op vrije keuze van zorgverlener 

U kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Als u dit wenst,  dan kan u een andere arts raadplegen voor een tweede advies. 

Recht op informatie over uw gezondheidstoestand 

Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. Als taal een probleem is, kan er via het onthaal een tolk gecontacteerd worden. 

Recht op het geven van toestemming

Voor elke behandeling of ingreep vragen we uw toestemming. Voor een invasieve behandeling of ingreep wordt een “informed consent” (= geïnformeerde toestemming) ondertekend. U hebt uiteraard ook het recht om dit te weigeren. 

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening 

Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen hierbij geen rol. Onze medewerkers houden rekening met uw recht om zelf te beslissen. 

Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier 

Medische gegevens worden bijgehouden op een veilige plaats. Enkel wie toegang moet hebben tot de gegevens, krijgt deze en is door beroepsgeheim gebonden. U mag uw dossier inkijken. U kunt ook een afschrift van uw dossier opvragen. 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer & op respect voor de intimiteit en waardigheid 

Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan anderen meegedeeld, tenzij u toestemming geeft. Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn , die op professioneel vlak nodig zijn. Bovendien streeft het Sint-Andriesziekenhuis ernaar om op een respectvolle manier om te gaan met zijn patiënten. Dat geldt ook voor de intimiteit en waardigheid van elke patiënt.

Recht op klachtenbemiddeling 

De ombudsdienst staat er voor u om te luisteren naar uw klacht en/of uw voorstel. Voor een therapeutisch ongeval kunt u een klacht indienen bij het ziekenhuis.

Recht op een vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon

Elke patient heeft het recht om een vertegenwoordiger te hebben indien hij niet in staat is om zijn eigen rechten uit te oefenen. 

Uit deze rechten volgt dat u ook onderzoeken en/of behandelingen kan weigeren of laten beëindigen; uw arts zal dan met u de mogelijke gevolgen van dergelijke beslissingen bespreken en mee helpen zoeken naar andere opties, als die er zijn. 

Beslissingen van therapiebeperking worden genoteerd in het medisch-verpleegkundig dossier, zodat alle zorgverleners te allen tijde de gemaakte afspraken kunnen respecteren (bijvoorbeeld geen wens tot reanimatie bij hartstilstand, weigering van bloedtransfusie).

U kan zelf te allen tijde op zulke beslissing terugkomen. Ook dit zal dan weer worden genoteerd in het medisch-verpleegkundig dossier. U kan als patiënt een vertegenwoordiger aanduiden die in uw plaats beslissingen kan nemen wanneer u dit zelf niet meer kan.

U hebt ook het recht op een tweede opinie. Indien u dat wenst, kan u dat bespreken met uw behandelende arts. De nodige documenten zullen aan u of aan de gewenste arts worden bezorgd. 

Met vragen over patiëntenrechten of vragen over afschrift/inzage in patiëntendossier kan u terecht bij de ombudspersoon. Bijkomende info kan u eveneens raadplegen op www.patientrights.be. 

De kostprijs voor een afschrift van het patiëntendossier is volgens uitvoering van het KB van 2 februari 2007 als volgt bepaald:

 • tekst op papier: 0,10 euro per pagina
 • per gekopieerd beeld van de medische beeldvorming: max. 5 euro
 • tekst en/of beelden op een digitale drager of meerdere digitale dragers: max. 10 euro (ongeacht het aantal digitale dragers)
 • het maximumbedrag voor het bekomen van een afschrift is bepaald op 25 euro. 

De naasten van een overleden patiënt kunnen iemand met een medisch beroep aanduiden om het patiëntendossier van de overledene te komen inzien. Dit kan enkel als de patiënt zich tijdens zijn leven hier niet tegen verzet heeft. Bovendien dienen de naasten (zijnde: echtgenoot, partner, ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders en kleinkinderen) een geldige reden in te roepen om het dossier te laten inkijken. Rechtstreekse inzage is niet mogelijk.

Met vragen over afschrift/inzage van het patiëntendossier kan u terecht bij de ombudspersoon. Bijkomende info kan u eveneens raadplegen op www.patientrights.be

Plichten van de patiënt

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen de zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken.

U geeft juiste informatie over uw identiteit & over uw gezondheidstoestand 

Dit om uzelf en anderen te beschermen, om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. Wij vragen u ook om geen geneesmiddelen van buiten het ziekenhuis in te nemen zonder overleg met je arts of verpleegkundige. 

U verleent uw medewerking

Als patiënt hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Volg de adviezen goed op en verleen uw medewerking aan de zorgverleners. Dit maakt deel uit van de toestemming die u geeft voor de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Kom ook uw afspraken na. Als u onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan uw arts. 

U respecteert de zorgverleners

Wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. 

U betaalt voor uw behandeling

Wij vragen om correct in te staan voor de betaling van de aangeboden facturen. Bij een opname krijgt u ook een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Stel gerust vragen als u meer informatie wenst.

U behandelt materialen met zorg

Respecteer de materialen in het ziekenhuis: breng geen beschadiging of vervuiling toe. Respecteer ook het werk van het onderhoudspersoneel. Uw eigen waardevolle voorwerpen of geldbedragen laat u het best thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 

U leeft de huisregels na

Als patiënt respecteert u de privacy en de rust van medepatiënten. Bezoekers moeten de bezoekuren respecteren. Roken is enkel toegestaan in de rokerszone buiten het ziekenhuis.  

Een overzicht van de rechten en de plichten van de patiënt is beschikbaar via het informatiebord aan de inkomhal en in de wachtzaal van opname (route 1).

Privacy

Respect voor vertrouwelijke informatie

Voor iedere patiënt wordt ondermeer, volgens de ziekenhuiswet, een dossier aangelegd. Hierin worden de nodige administratieve, verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen en een correcte administratieve afhandeling mogelijk te maken. Het spreekt uiteraard voor zich dat het patiëntendossier strikt vertrouwelijk is en dat derden hierin geen inzage hebben. U hebt als patiënt het recht op inzage in uw persoonlijk patiëntendossier (overeenkomstig artikel 9 van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002).

Het aanleggen en bewaren van de patiëntendossiers gebeurt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor verdere informatie over de bepalingen van de privacywet en de wet betreffende de rechten van de patiënt, kunt desgewenst terecht bij de dienst receptie, waar een kopie van deze wetten ter inzage ligt. Voor meer uitleg kan u zich wenden tot de opnamedienst (Christelle Six, hoofd opname en receptie, tel 051 42 50 75, e-mail christelle.six@sintandriestielt.be).

Respect voor intimiteit

Het Sint-Andriesziekenhuis streeft ernaar om op een respectvolle manier om te gaan met zijn patiënten. Dat geldt ook voor de intimiteit van elke patiënt. Veel patiënten dienen zich uit te kleden voor een onderzoek, zich te laten onderzoeken, te laten wassen of zich te laten helpen bij het toiletbezoek. Niet iedereen voelt zich hier comfortabel bij. Voor de zorgverlener maken deze handelingen deel uit van zijn takenpakket, hij/zij is opgeleid om hier steeds professioneel en respectvol mee om te gaan.

Indien u zich op een of andere manier zou aangetast voelen in uw intimiteit, dan kunt u dit melden bij de ombudsdienst van het ziekenhuis (Saskia Dhont, tel 051 42 52 00, e-mail ombudsdienst@sintandriestielt.be, fax 051 42 52 38, route 39). Daarnaast kunt u dergelijke zaken signaleren bij het meldpunt misbruik en geweld via het nummer 1712. Verder kunt u ook klacht indienen bij de politie.

 

Aansprakelijkheid

De patiënt heeft recht om van het ziekenhuis algemene als geïndividualiseerde informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de zorgverleners die er werken en dit conform de patiëntenrechtenwet, artikel 17 novies wet op de ziekenhuizen.

 • De algemene informatie
  De verpleegkundigen, de vroedkundigen, de zorgkundigen, de kinesitherapeuten, de apothekers en de andere paramedici zijn allemaal werknemers van het ziekenhuis. Alle geneesheren zijn zelfstandigen. De artsen - specialisten in opleiding hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis. 
  De geneesheren zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de uitoefening van hun kunde. Het ziekenhuis sluit zijn aansprakelijkheid t.o.v. de geneesheren uit.
 • De geïndividualiseerde informatie
  De geïndividualiseerde informatie betreft de informatie met betrekking tot het statuut van een welbepaald beroepsbeoefenaar en de al of niet uitsluiting van aansprakelijkheid van het ziekenhuis ten opzichte van deze beroepsbeoefenaar. Deze informatie kan bekomen worden bij de opnamedienst (Christelle Six, hoofd opname en receptie, tel 051 42 50 75, e-mail christelle.six@sintandriestielt.be).
 • Als u zich vragen stelt bij een medisch incident dat u is overkomen, kan u voor inlichtingen terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis (Saskia Dhont, tel 051 42 52 00, e-mail ombudsdienst@sintandriestielt.be, fax 051 42 52 38, route 39).