Zorgprogramma geriatrie

Nooit in de geschiedenis werd de mens zo oud als vandaag. Elk jaar stijgt de ouderdom die de Belg gemiddeld haalt met maar liefst drie maanden. Dat kan niet eeuwig vol te houden zijn, maar het liefst toch zo lang mogelijk.

Maar niet iedereen wil 100 jaar worden. De mensen geven de voorkeur aan een korter leven van hoge kwaliteit, boven een langer leven met zorgen en verzorgen. Als de kans zich voordoet, als zij zich goed voelen, als zij een bepaald niveau van autonomie bewaren en - niet onbelangrijk - als zij niet te zeer vereenzamen, doet elke oudere er graag een jaartje bij.

Jammer genoeg wordt de oudere patiënt veelal geconfronteerd met meerdere ziektebeelden en lichamelijke, psychische en sociale problemen. Om het levenscomfort te optimaliseren, is een aangepaste zorg cruciaal. Hier staat het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt voor in.

Consultaties en ziekenhuisopname

Bij een ziekenhuisopname wordt ernaar gestreefd om het zelfstandig functioneren zo goed mogelijk te herstellen door een gespecialiseerde behandeling en revalidatie op maat te bieden. Een multidisciplinair team zoekt samen met de oudere patiënt naar oplossingen voor medische, familiale en sociale problemen.

De dienst geriatrie en de geriaters van het Sint-Andriesziekenhuis reiken de hand naar alle zorgverleners, zowel medici als paramedici, om de zorg voor onze ouderen op elkaar af te stemmen. Vanuit het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” ijveren we ervoor om de risicofactoren vroegtijdig op te sporen en in kaart te brengen. In overleg met alle betrokken partijen kunnen we zoeken hoe we de risico’s kunnen beperken en hoe we de leeftijdsgebonden problemen kunnen aanpakken. Uiteindelijk streven wij naar een optimaal herstel van het functioneren en de zelfredzaamheid, wat de levenskwaliteit alleen maar ten goede zal komen.

Geriatrisch Support Team

Hoewel lang niet alle 75-plussers op de geriatrische afdeling van het ziekenhuis opgenomen worden, willen we met het Geriatrisch Support Team (GST, interne liaison) hen toch dezelfde kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Via een korte vragenlijst schetst de GST-verpleegkundige een beeld van de patiënt om op die manier gepaste hulp binnen het ziekenhuis te kunnen inschakelen. Op vraag van de behandelende specialist test de geriater de patiënt op fysieke, psychische en sociale problemen en worden deze resultaten in nauw overleg met het team verder uitgewerkt. De ergotherapeute wordt ingeschakeld voor cognitieve screening. Door het geven van ADL-training (Activity of Daily Life) en valpreventietips stimuleert ze de zelfredzaamheid. De diëtiste onderzoekt de patiënten naar risico op ondervoeding en de logopedist gaat langs bij patiënten met slik- en/of spraakproblemen. De sociale dienst evalueert de thuissituatie en zij overlopen samen met de patiënt en de familie de ontslagmogelijkheden. Waar nodig wordt er voor psychologische bijstand gezorgd. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar eventueel ook voor familie of andere betrokkenen.

Externe liaison

Ook buiten de muren van het ziekenhuis heeft de oudere patiënt recht op geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid. Via de externe liaison stellen wij onze deskundigheid ter beschikking van de huisarts, de thuiszorgdiensten, de Woon- en Zorgcentra en alle zorgverstrekkers van de oudere persoon. De doelstelling is om de continuïteit van de zorg te optimaliseren en een langdurige opname te voorkomen of te verkorten.

Dagziekenhuis geriatrie

De verdere revalidatie of het op punt stellen van een aantal specifieke ouderdomsaandoeningen zoals bv. diabetes, eetstoornissen, incontinentie, geheugenstoornissen, veelvuldig vallen, … kan ambulant in het dagziekenhuis geriatrie gebeuren. Een dagopname kan ook op verzoek van de huisarts of na een specialistische raadpleging. De gevraagde onderzoeken en behandelingen worden dan in één dag geconcentreerd.