Nieuwsbrief

Palliatieve zorg

De palliatieve zorg krijgt in onze maatschappij een steeds belangrijkere rol toebedeeld in de gezondheidssector. Zowel vanuit de overheidsinstanties als vanuit de zorginstellingen zelf wordt er een actief beleid gevoerd omtrent de begeleiding en ondersteuning van de ongeneeslijk zieke medemens en zijn familie.

Naast de thuiszorg en de palliatieve zorg in het ziekenhuis, met daarbij specifiek de palliatieve zorgeenheid, is men zich in de sector van de rust- en verzorgingstehuizen meer en meer bewust van de noodzaak van de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur.

Vanuit onze opdrachtverklaring willen wij de bejaarden een thuisvervangend milieu bieden. Dit betekent ook dat de bejaarde ook in deze vertrouwde omgeving kan en mag sterven, omringd door familie en vrienden. Om dit mogelijk te maken en dit sterven zo comfortabel mogelijk te maken, dient er vanuit de voorziening extra aandacht besteed te worden aan de begeleiding en ondersteuning in deze levensfase.

Ook wij, medewerkers van het WZC Sint- Andries, willen ons engageren om de aandacht die nu reeds besteed wordt aan de palliatieve bejaarde en zijn omgeving, uit te bouwen, te structureren door de opstart van een palliatief support team.

Deze groep gemotiveerde medewerkers zal, samen met de coördinerend geneesheer en het palliatief netwerk De Mantel, de palliatieve zorgcultuur opbouwen en ondersteunen binnen de voorziening. Deze palliatieve zorgcultuur situeert zich op verschillende niveaus: fysiek, psychisch, sociaal, spiritueel én praktisch.

Als leden van het Palliatief Support Team engageren we ons om volgende doelstellingen uit te bouwen:

  • Introductie palliatief luik in het verpleegkundig dossier
  • Informeren en sensibiliseren van medewerkers, huisartsen, bewoners en familie
  • Motiveren en opleiding van alle medewerkers, studenten en stagebegeleiding
  • Signaalfunctie: opvangen van opmerkingen en problemen op het werkveld, om deze te bespreken in de werkgroep
  • Gerichte scholing leden PST ( o.a. opleiding palliatief referent, palliatieve zorg, deelaspecten pall. zorg,…)
  • Organisatie, ondersteuning en sturing van de palliatieve zorgverlening ( structuur, symptoom- en pijnbehandeling, procedure palliatieve zorg – kwaliteitshandboek,…)
  • Deelname aan de palliatief verpleegkundige cel ( 4 x/ jaar, organisatie door De Mantel)
  • Jaarlijkse evaluatie van de werking van het PST.

Visietekst opgemaakt door het Palliatief Support Team WZC Sint- Andries Tielt

Infobrochure palliatieve zorg in het WZC